KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Köylere Hizmet Götürme Birliği Hayrat İlçesine bağlı; Taflancık, Dereyurt, Gülderen, Yayvanoba, Geçitli, Sarmaşık, Pınarca, Pazarönü, Köyceğiz ve Yarlı köylerinin üyelikleri ile1994 yılında kurulmuştur.

Daha sonra Birliğe yeni köylerin katılımı ile üye olan köy sayısı 18 olmuştur. Birliğe üye köyler şunlardır:

- Hayrat İlçesine bağlı; 1- Taflancık, 2-Dereyurt, 3-Dağönü, 4-Fatih, 5-Geçitli, 6-Sarmaşık,7-Pınarca, 8-Pazarönü, 9-Köyceğiz, 10-Yarlı,11-Göksel, 12-Kılavuz, 13-Şehitli,14-Şişli, 15-Onur, 16-Yeniköy, 17-Yırca, 18-Yıldırımlar köyleridir.

BİRLİĞİN AMACI VE ÜYELERCE BİRLİĞE DEVREDİLEN GÖREV VE HİZMETLER:

“Birlik üye köylere kanunlarla verilen hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur veya gerektiğinde hizmetleri bizzat yapar. Bir veya birden fazla köy halkının yararına olabilecek hizmetlerin (sosyal, kültürel, sanayi, ticari ve turistik gibi) Devletin İl Özel İdare-sinin mali ve teknik yardımları ile gönüllü halk katılımlarına bağlı olarak dengeli ve koordi-neli olarak gerçekleştirmek”.

“İlçemiz eğitimine katkı sağlamak ve bu amaçla eğitim kurumlarının her türlü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak, çeşitli alanlarda kabiliyetli öğrenci ve genç-leri teşvik etmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek”.

“Mülki Hudutlar içerisinde yol, su, okul, lojman, sağlık tesisi, köy konağı, kanalizasyon ve bunlara benzer her türlü hizmet ve yatırımları yapmak ve yapanlara yardımcı olmak”.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut ödenekleri ile karşılanamayan hiz-metleri yerine getirilmesinde alımlara yardımcı olmak veya bizzat temin etmek.

“Mülki Hudutlar içerisinde ticaretin ve ekonominin geliştirilmesi İlçenin ve üyelerinin kırsal kesimin sosyal refahının artırılması, kırsal kesimin ekonomik kalkınmasının sağlanması için her türlü sanayi ve ticari kuruluşları kurmak, işletmek, kuranlara yardımcı veya ortak olmak bu konuda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak”.

“Mülki Hudutlar içerisinde yaşayan sakinleri mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimlerde bulunmak”.

“Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve hizmetleri yapmak için, personel istihdam etmek, her türlü araç, gereç, makine ve teçhizatını almak organizasyon kurmak”.

“Birlik Meclisince; Birlik Başkanı ve Birlik Encümenine verilen yetkiye da-yanılarak uygun görülen ve gerçekleştirilmesine karar verilen diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak, işleri yapmak ve projeleri gerçekleştirmek”.

“ Amaçlarını gerçekleştirmek için kamulaştırma yapmak, her türlü bağış ve yardım kabul etmek”.

“İlçede yapılan ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetlerle ilgili temsil, tören, ağırlama ve uğurlama giderlerini karşılamak”.

“İlçenin tanıtılması ve birliğin tanıtılması için gerekli faaliyetleri yapmak, yıllık, kitap, broşür, el ilanı, gazete, web sitesi vb. gibi yayınlar için gerekli finansmanı sağlamak”.

BİRLİĞİN ŞEMASI:

Birliğin başkanı Hayrat kaymakamıdır.

Birliğin encümeni ise Kaymakam ve 4 üyeden oluşmaktadır.

Birliğin meclisi ise Kaymakam başkanlığında il genel meclis üyeleri ve köy muhtarlarından oluşmaktadır.

BİRLİĞİN GELİRLERİ

- Birliğe üye köylerin bütçelerinin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamının en az %10 oranında koyacakları katılım payı.
- Genel.Katma ve özel bütçelerden yapılacak yardımlar.
- Her türlü yardım ve bağışlar
- Kira ve faiz gelirleri
- Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılacak pay

BİRLİK FAALİYETLERİ

Köylerin ve bağlıların 2005 yılı yatırım programına alınamayan içme suyu ve yol sorunlarının Vali ve Kaymakam sorumluluğunda İl özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığı ile mahalli imkan ve kabiliyetlerin en verimli bir şekilde kullanılarak, kısa sürede çözümlenmesi amacıyla Köylerin Alt Yarısını Destekleme Projesi ( KÖYDES) hazırlanmış ve Nisan 2005 itibariyle yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda köylerimizin içme suyu ve yol sorunlarının çözümü ile ilgili önemli ça-lışmalar yapılmıştır.

Ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine yapılan müracaatlar sonucunda İl Encüme-nin kararları ile köylere çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Bu projelerin tamamı ihale edilmiştir.

YERLEŞİM VE PERSONEL

Köylere Hizmet Götürme Birliği halen Belediye binasının giriş katında bulunan İlçe Özel İdaresinde faaliyet göstermektedir.


Birliğin faaliyetleri Birlik Müdürü İshak ŞAHİN ve Birlik Saymanı Metin KOÇ tarafından yürütülmektedir.